Formalności związane z budową domu.

Budowa domu wiąże się z wieloma formalnościami. Sprawy urzędowe spędzają sen z powiek niejednej osobie. Znalezienie odpowiedniej działki na sprzedaż, która spełnia wszelkie nasze wymagania, zezwolenia na budowę gąszcz papirologii, to nie lada wyzwanie dla każdego.

Wystawiane działki na sprzedaż często kuszą atrakcyjną lokalizacją i ceną, jednak w praktyce okazuje się równie często, że tego typu grunty pomimo, że są działką budowlaną nie posiadają odpowiednich dostosowań do zabudowy na nich, tak zwane uzbrojenie terenu, czyli doprowadzenie kanalizacji, linii energetycznej oraz wody jest niezwykle ważna kwestia, na którą należy zwracać uwagę podczas kupowania działki na sprzedaż. Najlepiej oglądając działki na sprzedaż, pytać się od razu zbywających o numery ksiąg wieczystych. W tych dokumentach można odnaleźć bardzo wiele istotnych informacji o wystawionym  na sprzedaż gruncie. Jakość gleby także nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ zbyt słaba klasa gruntu lub podmokły teren może narazić w przyszłości na dodatkowe koszta. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup działki na sprzedaż, przez zakupem projektu budowlanego, pozwala to na większą dowolność przy wyborze gruntu.

Otrzymanie pozwolenia na budowę

Po znalezieniu już odpowiedniego gruntu wśród wielu działek na sprzedaż w interesującej lokalizacji, należy przystąpić do procedur urzędowych, które potrafią czasem zająć więcej czasu niż poszukiwania odpowiedniej działki i proces jej zakupu, niestety niejasność przepisów w naszym kraju nie ułatwia inwestorom zadania w żaden sposób. Dlatego należy się do tego odpowiednio przygotować i uzbroić w cierpliwość.

Procedura złożenia wniosku o pozwolenie na budowę obarcza budującego obowiązkiem kompletacji wszystkich wymaganych w ustawie dokumentów mieszcząc się w ramach czasowych, jakie określa okres ważności warunków zagospodarowania terenu i zabudowy. Oświadczeniem o prawie do wykorzystania gruntu na cele budowlane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Poszczególne składowe dołączane do wniosku to:

Projekt budowlany w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym odpowiednio dla urzędu, kolejny trafia do nadzoru budowlanego. Ostatnie dwa egzemplarze pozostają w rękach inwestora, jeden z nich zostaje przekazany dla kierownika budowy, aby ten mógł już uzupełniać postęp prac budowlanych.

W skład projektu powinno wchodzić:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z aktualna mapką, na której zostaną zawarte granice działki budowlanej wraz z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury w otoczeniu oraz sposobem doprowadzenia mediów wraz z odprowadzaniem ścieków.

Projekt architektoniczno-budowlany traktujący o konstrukcji samej budowli wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania.

Zgodnie z nowelizacja ustawy w projekcie nie musi Znajdować się oświadczenie o uzgodnienie warunków technicznych dostawy mediów, czyli energii elektrycznej, gazu, wody, zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych wraz oświadczeniem zarządcy najbliższej drogi o możliwości połączenia terenu z drogą publiczną. Jednak dobrze od razu je posiadać, ponieważ i tak będą potrzebne w momencie oddania budynku.

Jeśli jest taka potrzeba czwartym elementem składowym są pomiary geodezyjne. Wymóg przekazania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę wynika z tego, że jest on jednocześnie akceptowany podczas wydania pozytywnej odpowiedzi na wniosek złożony w urzędzie. Do wniosku powinny być dołączone także oprócz wyżej wymienionych dokumentów uzgodnienia, co do prowadzenia robót.

Posiadając wyżej wymienione dokumenty możemy zgłosić się do starosty o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek taki należy złożyć na druku urzędowym, który spełnia wymogi podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jest to równocześnie Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (poz. 1493) . Obowiązkiem administracji jest sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania terenu, oraz wymogami ochrony środowiska. Dlatego tak ważne jest przed zakupem działki na sprzedaż samodzielne kontrolowanie wszelkich dokumentów dotyczących zakupywanej działki. Kompletności projektu oraz dołączonych dokumentów, jeśli taka kontrola wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości zostaje wydany obowiązek usunięcia naruszeń określając termin graniczny na to zadanie. Jeśli w określonym czasie nie zostaną naniesione poprawki urząd wyda decyzję negatywną. Decyzja nie zostanie też wydana, jeśli na terenie aktualnie znajduje się obiekt do rozbiórki.

Cały proces kompletacji dokumentacji oraz zdobycia potrzebnych pozwoleniem zamyka się w okresie około 5 miesięcy, a koszt jest szacowany na poziomie 10% średniego dochodu miesięcznego, warto pamiętać, że w 2006 roku były to koszta równe 70 %. Po uzyskaniu pozwolenia w świetle prawa można rozpoczynać wszelkie prace na przeznaczonym do tego zakupionym gruncie, bez obaw, o niezgodność z literą prawa.